Whistleblowing

Whisteblowing – ochrana oznamovatele
Ochrana osob, které oznamují porušení práva (whistleblowing)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, byla přijata za účelem ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Jejím účelem je především chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele, případně kolegů. Z tohoto důvodu při oznámení prostřednictvím vnitřního kanálu zůstane utajena totožnost oznamovatele, kterou bude znát jen příslušná osoba a tato je povinna zachovávat mlčenlivost. Bližší podmínky stanoví zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon).
Kdo může oznámit
Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba (pracovník), která ve vztahu ke Gymnáziu a grafické střední odborné škole Přelouč vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) Zákona.
Co může oznámit
Možné protiprávní jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon nebo jiný právní předpis nebo předpis EU a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zaměstnanec, smluvní partner, stážista apod.).
Oblasti porušení
 • zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž a veřejné dražby;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz;
 • daně z příjmu právnických osob;
 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti;
 • ochrana spotřebitele;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • bezpečnost potravin a krmiv;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrana finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu.
Jak se oznamuje
Zvláštním, nezávislým a samostatným komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů. Je možné podat oznámení pouze ve výše uvedených oblastech. S oznámeními mimo zmíněné oblasti je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.
Obsah oznámení
 • identifikace oznamovatele: jméno, příjmení, datum narození, případně další údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
 • podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl atd.),
 • důkazy a podkladové materiály.
Příjem oznámení
Povinný subjekt – Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč přijímá oznámení:

 1. písemně – elektronicky i v listinné podobě,
 2. ústně – telefonicky i osobně (po domluvě termínu).
Je-li oznámení učiněno ústně nebo telefonicky je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení se souhlasem oznamovatele nebo jeho přepis.
Oznámení v listinné podobě je nutné na obálce označit „whistleblowing“. Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována určenou příslušnou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele.
Příslušnými osobami jsou určeni:
Ing. Leona Znamenáčková, DiS.
Lenka Vanžurová (jako zástupce příslušné osoby)

Písemně: Whistleblowing k rukám příslušné osoby
Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč,
Obránců míru 1025,
535 01 Přelouč

Telefonicky: +420 466 251 503

Elektronicky:
whistleblowing@gygr.cz

Oznámení je možné podat i přímo na Ministerstvo spravedlnosti ČR.
Více informací na stránkách www.justice.cz
Lhůty
Oznamovatel má právo být do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozuměn o jeho přijetí a o výsledku posouzení vyrozuměn nejdéle do 3 měsíců na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud se tohoto práva předem nevzdal. Vyrozumění nebude odesláno, pokud by jeho odesláním mohlo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele a jeho osobních údajů, případně třetí osoby.
GDPR
Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány pro účely řešení oznámení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů.
Poučení:
V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku (s možností uložit pokutu až do výše 50 000Kč dle § 23 odst. 2 Zákona) nebo trestného činu.